Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

Přináším po nějakém čase 3. protokol

 

Protokol 3

Dne 6. ledna r. 1896 svolána byla mimořádná valná hromada spolku s tímto programem:1. uniformování sboru 2.jak opatřiti potřebný náklad na stříkačku 3. pořádání zábavy spolkové 4. přijímání členů a vybírání příspěvků 5. volné návrhy.

Po zahájení schůze p. předsedou přečten byl protokol z předešlé valné hromady. Na dotaz p. předsedy schvaluje valná hromada usnesení výboru, by velitel p. St. Štěpán obstaral a zakoupil pro spolek povelky a spolkové píšťaly pro velitele a podvelitele.

1. Z rozhovoru o uniformování sboru poznamenáno a valnou hromadou v hlavních rysech přijato toto: Každý člen opatřiž si potřebný spolkový oblek na svůj náklad. Podoba (střih) jeho řiď se dle uniformy přijaté zemskou župou - totiž čamara a franc. čepice s rovným štítkem. Plátěné blůzy buď též barvy šedé. Také tyto objedná si každý sám. Výbor jen vyjedná s některým p. krejčím cenu obleku, aby potom byla jednota v barvě a střihu. Také čepice dá společně vyhotoviti a to v Železném Brodě.

2. Po vysvětlení p. předsedy, že není třeba celý náklad na stříkačkunajednou složiti, nýbrž toliko větší částku jako základní splátku a zbytek že může býti uhrazován příspěvky zemským výborem sborům hasičským každoročně udělovanými, jak to i jiné spolky bratrské dělají, usnáší se valná hromada, by se tedy stříkačka zakoupila. By se tak co nejdříve státi mohlo, uvolují se někteří p. členové sboru ku vyzvání p. předsedou složiti a spolku bez úroků zapůjčiti větší zálohy, by tak první splátka na stříkačku sehnána v brzku byla a to: po 5 zl. pánové:Fr. Šikola, Josef Šikola, Jos. Paldus, Jos. Patřičný, Ferd. Daníček a St. Štěpán; po 3 zl. pánové: Jan Hujer, Ferd. Bárta; po 2 zl. pánové: Jos. Vele a Václ. Šikola. Tím způsobem upsáno tedy 40 zl. jako záloha, kterou v čas potřebný složí. Výboru se ukládá valnou hromadou, by vyjednával s firmou "Smejkal na Smíchově" o koupi lehké dvoukolové stříkačky na splátky roční, které se budou uhrazovati z příspěvků zem. výborem spolku poskytovaným. Cena její nepřesahuj 400 zl. Taktéž hadice v délce 50 m zakuptež se u téže firmy.

3. Ujednáno pořádati zábavu spolkovou v neděli dne 2. února t.r. u p. Ferd. Daníčka a by zdařilou a spolku prospěšnou byla, zvolen zábavní výbor: Boh. Brož, Fr. Paldus, Jan Hujer a Jos. Šikola. Těmto pánům uloženo, by o potřebnou dekoracisálu, pozvánkyy a p. péči měli.

4. Někteří členové skládali základné nebo měsíční příspěvky p. pokladn.

Za revisory účtu, což bylo při první valné hromadě pro pokročilost času vypuštěno, zvoleni: p. Ferd. Bárta a Jos. Šikola.

5. Ježto žádný volných návrhů nečinil, schůze skončena a sepsaný protokolpodepsán.

 

V Mukařově dne 6. ledna 1896