mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2018

Vytvořeno: 11. 3. 2018 8:21 | Zveřejněno: 11. 3. 2018 8:21
Napsal Pivrnec T.

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 24.2.2018 v budově bývalé školy

Přítomno: 11 členů, 7 hostů              4 členové omluveni

            Valnou hromadu SDH zahájil 15 minut po 15-té hodině starosta Sboru Tomáš Pivrnec přivítáním všech přítomných. Uvítal zde jmenovitě starostu Obecního úřadu na Malé Skále a zástupce tamních hasičů Michala Reslera, kronikářku obce Malá Skála paní Hartlovou, a starostky Sokolů, Radku Bartůňkovou za Tělovýchovnou jednotu, a Hanu Švermovou za Tělocvičnou jednotu. Zdravici pro spolek s omluvou neúčasti zaslali Jan Brabec z Frýdštejna a Milan Štych z Líšného.

            Ihned po úvodu bylo tiše vzpomenuto na dlouholetého člena Břetislava Pivrnce, který v loňském roce zemřel.

           

            Návrhová komise byla z důvodu epidemie chřipky a tím i neúčasti některých členů, na poslední chvíli pozměněna. Složení: Zdeněk Pivrnec, Radek Bartůněk a Lenka Nosková bylo schváleno. 1 hlas byl proti, 1 se zdržel.

            K programu, s kterým přítomné seznámil T.Pivrnec byla připomínka velitele Richarda Hajného, o doplnění o bod: Fontána Praha 2018. Po dohodě bylo toto téma zahrnuto do Plánu činnosti. Dále bez připomínek, jednohlasně odsouhlaseno.

            Následovaly zprávy přibližující loňskou činnost. Zdeněk Pivrnec- činnost Sboru a Poslední Hrejk, Richard Hajný- činnost jednotky a Václav Bulva- Dětské odpoledne. (Všechny zprávy jsou přílohou zápisu).

Při této příležitosti přečetl starosta Sboru výtažek článku z Hasičských novin o návrhu školení v Hasičské škole v Bílých Poličanech, který je pro klasické dobrovolné hasiče neuskutečnitelný.

            Dále T.Pivrnec rozebral největší loňské problémy, čímž hlavně byla účast členů na akcích. Záležitost, která se nedá ovlivnit, jelikož většina aktivních členů směnuje. I při tomto zazněla pochvala, za loňských uskutečněných 46 akcí. Zdůrazněna byla nutnost, sehnat další aktivní členy. Připomenuta byla i říjnová výborová schůze, kdy se poprvé v historii Sboru nesešla ani polovina výboru SDH.

            Zprávu o hospodaření přednesla Lenka Nosková a zprávu revizora účtů Jaroslava Veleho přečetl v zastoupení Václav Bulva.

            Na blížící se Valnou hromadu okrsku Frýdštejn byli navrženi jako zástupci Václav Bulva a Lenka Nosková. Krom 1 hlasu, který se zdržel, odsouhlaseno.

            Velitel jednotky R.Hajný seznámil zúčastněné s plánem na rok 2018, a přiblížil záležitosti ohledně Hasičské fontány v Praze. Jedná se o akci při příležitosti oslav vzniku republiky, a náš Sbor by se s největší pravděpodobností podílel na dálkové dopravě vody. V menší diskusi byla tato akce víceméně zamítnuta, hlavně z důvodu zaneprázdněnosti členů a stavu naší techniky. Dále velitel zdůvodnil nahlašování pálení ohňů a poradil se způsobem, připomněl i  možné následky. Krom školení k plánu nebyly výhrady a byl odsouhlasen, 1 hlas se zdržel.

            V další části Valné hromady T.Pivrnec přednesl termíny zajímavých akcí v požárním sportu, a prostor byl vymezen pro upřesnění termínu Dětského odpoledne. Zde bylo dohodnuto, že konání Dětského odpoledne se přenechá na dohodě výboru. Bylo připomenuto i rozhodnutí výboru ohledně pálení Čarodějnic, kdy se budeme soustředit pouze na oficiální ohně. Závěrem této části ještě starosta Sboru apeloval na potřebu najít někoho, kdo by dodával materiály na hasičské stránky. Připomněl, že naše stránky jsou nevyužité, což je škoda, když se za ně platí, ale ve vedení výboru již nezbývá čas na tuto aktivitu. Zdůraznil i, že internetové stránky jsou naší reprezentací. K tomuto se nikdo nevyjádřil, ani nikdo nic nenavrhl.

            Poté byla vyhlášena 10-ti minutová přestávka.

           Po krátké přestávce proběhlo poděkování starostovi OÚ Michalu Reslerovi, za rekonstrukci požární nádrže. Bylo připomenuto chování neukázněných návštěvníků, což se přeneslo do diskuse. Dále proběhlo poděkování Radce Bartůňkové a Zdeňku Zaoralovi za povedenou pamětní akci s odhalením památníku na Skřibu.

Diskuse:

- H.Švermová za TcJ Sokol: popřání, pochválení Dětského odpoledne, pozvání na akce ohledně sletu, pozvání a termíny akcí TcJ. S R.Hajným prodiskutovány Čarodějnice, dohoda ohledně nahlášení a dozoru.

- R.Bartůňková za TvJ Sokol: popřání, poděkování za vzájemnou spolupráci, pozvání na akce TvJ. Přiblížení akce výročí 50-ti let stolního tenisu v Mukařově a plánované vzpomínkové akce.

- M.Vinš: příblížení loňských prořezů a dotaz na řešení nebezpečných stromů na soukromých pozemcích.

- R.Hajný: přiblížení územního řízení a trvalého záboru při plánované rekonstrukci silnice.

- M.Resler: poděkování za činnost, poděkování za Dětské odpoledne a vytrvalost s administrativou, navýšení příspěvku pro SDH na 11 000,-Kč, návrh na řešení problémů ohledně koupání psů a nepořádku v areálu požární nádrže, plán na oplocení strany od Charvátů. Dále přiblížení věcí obecních: dokončení cesty do Končin, vyřešení poměrů na tzv.Točně, vyčištění bývalého parku a jeho údržba zpět pod Obecní úřad, projektová příprava na rekonstrukci silnice přes Mukařov do Zelců, pokračování rekonstrukce silnice Sněhov- Filka, investice do ZŠ na Malé Skále, investice do MŠ na Malé Skále a její nadstavba pro zajištění lékařské péče pro občany obce.

- dále probíhala diskuse ohledně obecních věcí, do které byli zapojeni krom M.Reslera, R.Hajný, L.Vinšová, R.Bartůněk a J.Bartůněk.

            Po ukončení diskuse přednesl jednatel Z.Pivrnec návrh usnesení letošní VH, proti nemuž nebylo připomínek. Usnesení schváleno 11 hlasy.

            V samotném závěru T.Pivrnec ještě poděkoval M.Reslerovi a Obecnímu úřadu na Malé Skále, sponzorům Dětského odpoledne, M.Charvátovi a P.Brichcímu za pomoc Sboru. Za pomoc při akcích bylo dále poděkováno všem aktivním členům a občanům Mukařova, kteří se podílejí na různých akcích.

            Starosta Sboru ukončil Valnou hromadu před 18-tou hodinou popřáním hodně štěstí a shledání při dalších i společných akcích.

Kategorie: