Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?

Příroda se neptá, zda je již topná sezóna. Začíná být chladno a každý by se měl zamyslet nad tím, zda udělal vše pro bezpečný provoz komínů, kouřovodů

a spotřebičů paliv a proto připomínáme.

Kontrola a čištění spalinových cest
Zanedbaná údržba spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů nám při provozu může způsobit velké potíže a škody nejenom na majetku, ale i na zdraví, a proto:

 • včas a s dostatečným předstihem si objednejte odbornou firmu, která má platné živnostenské oprávnění v oboru kominictví k provedení kontroly a čištění spalinových cest a spotřebičů
 • udržujte volný přístup ke komínům a čistícím zařízením
 • používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv
 • dodržujte návody výrobce spotřebičů
 • odstraňujte zjištěné závady odborné firmy při kontrole a čištění spalinové cesty, spotřebičů paliv a komínů
 • lhůty kontrol a čištění spalinových cest

  tabulka komín  Pozn.:  -    sezónní provoz je provoz nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce
 • spalinová cesta od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje min. 1x za 2 roky
 • u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí. O čištění je nutné vést písemná záznam
 • Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

 

Podmínky pro provedení revize spalinové cesty

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po stavební úpravě komínu
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
 • před připojením spotřebiče do nepoužívaného komínu
 • před výměnou spotřebiče (mimo výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu)
 • po požáru komínu
 • při vzniku trhlin na spalinové cestě

Co mohu zkontrolovat sám?

 • Je kouřovod řádně upevněn?
 • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry komínových dvířek?
 • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje,

příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Mějte na paměti – včasná a odborná opatření Vám mohou ušetřit mnoho nepříjemností, starostí a škod.

saze_komin.jpg

Takto raději NE