Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 2. 4. 2022 12:24 | Zveřejněno: 2. 4. 2022 12:24
Napsal T.P.

 

O sirénách - Varování obyvatelstva

Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné události je důležité, aby ohrožení lidé byli varováni. 

Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť poplachových sirén (rotační a elektronické sirény a místní rozhlasy), které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech. U elektronických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize.

 

sireny1.jpg

Všeobecná výstraha

 

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“

 

 

sireny2.jpg

Zkušební tón

 

 

Dále se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej „Požární poplach“ a je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

 

 

sireny3.jpg

Požární poplach

 

 

 

 

DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“

 

 

Siréna elektronická  

 

 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).
 • Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.
 1. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
 • V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 

Rotační sirény

 

 1. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně.

 

Siréna elektrická rotační V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:

 • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE  dle možností sousedům a lidem ve svém okolí
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek
 • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy

Vzhledem k současné situaci na Ukrajině neprobíhá zkouška sirén ani zkušební poplachy.

Vytvořeno: 3. 3. 2022 18:04 | Zveřejněno: 3. 3. 2022 18:04
Napsal Super User

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 26.2.2022 v budově bývalé školy

přítomno:       18  členů                                                         10  hostů

   Ještě před zahájením Valné hromady se na místě omluvila z účasti starostka OSH v Jablonci nad Nisou ing. Jiřina Brichcí, z důvodu nenadálého odvolání.

   Valná hromada byla zahájena 15 minut po 15-té hodině starostou SDH T.Pivrncem. Ten, krom členů a příznivců, přivítal zejména starostu OÚ na Malé Skále M.Reslera, který zastupoval též maloskalské hasiče, starostu okrsku Frýdštejn R.Hajného, který zastupoval i OSH. Dále byla přivítána kronikářka obce O.Hartlová, zástupci SDH Líšný (M.Hlaváč ml. a M.Štich) a představitelky místních Sokolů R.Bartůňková a H.Švermová.

   V úvodu byla jednohlasně odsouhlasena volební a návrhová komise ve složení: Z.Pivrnec, J.Vele a J.Šäfrová. Poté byl bez připomínek odsouhlasen i program VH.

   Celkové shrnutí za rok 2020 přednesl jednatel Z.Pivrnec. Zde bylo zmíněno, že dané, jednotlivé zprávy byly odsouhlaseny v loňském roce, většinou elektronickou podobou, jelikož nebylo možné svolat členy ohledně Covidu.

   V další části zazněly zprávy ohledně aktivit v roce 2021. Činnost SDH (Z.Pivrnec), činnost jednotky (V.Bulva), zpráva o technice (J.Vele) a shrnutí Dětského odpoledne (J.Vele).

   S hospodařením SDH seznámil přítomné M.Hlaváč st., se zprávou revizní J.Šäfrová.

   Programovým bodem č.9 byly volby zástupců na VH okrsku v Odolenovicích 19.3.2022. Výborem byli navrženi a Valnou hromadou odsouhlaseni V.Hanuš a O.Zamazalová. 1 hlas se zdržel.

   Po zvolení zástupců přednesl Z.Pivrnec plán na rok 2022, který byl schválen bez námitek a připomínek. Poté následovala krátká přestávka.

   Další část zahájil opět T.Pivrnec, který v průběhu schůze podával informace s dění v SH ČMS a informace ze statistické ročenky.

   Následně došlo k ocenění medailí Za příkladnou práci, pro dlouholetého a stále aktivního člena M.Hlaváče st.

Tu mu předal starosta OÚ M.Resler.

   Ještě před zahájením diskuse oficiálně poděkoval náměstek starosty J.Vele starostovi OÚ M.Reslerovi za technické dovybavení jednotky a podporu při stavbě zázemí u požární nádrže.

   V letošní diskusi daná témata či připomínky měly přímou souvislost ohledně dobrovolných spolků. Jak H.Švermová (Tělocvičná jednota Sokol), tak R.Bartůňková (Tělovýchovná jednota Sokol) přiblížily danou spolupráci a akce organizací, s pozváním na jejich VH. Za spolupráci poděkoval M.Štich i s pozdravem od členů SDH Líšný. Následně poděkoval za spolupráci s SDH Líšný a TcJ Sokol J.Vele.

   Zástupce OSH a starosta okrsku Frýdštejn R.Hajný omluvil za neúčast starostku OSH ing.J.Brichcí a zástupce HZS plukovníka  J.Havla. Přiblížil a upřesnil dění v okrsku, nutnost školení, prevence a další. Informoval i o zásazích a naši účasti a o nebezpečí vzniku požárů.

   Největší prostor v diskusi byl ponechán starostovi OÚ M.Reslerovi, který členům poděkoval obzvlášť za pomoc v období Covidu, vybudování zázemí u požární nádrže a proběhlé akce. Přítomné obeznámil s rozdíly mezi jednotkami JPO III. a JPO IV., či upřesnil stav: Sbor a jednotka.

   Nejdůležitějšími tématy v další části bylo: nahlašování ohňů, pálení v lese, revize kotlů a kontrola komínů, školení členů a další.

   Po proběhlé diskusi poděkoval T.Pivrnec všem aktivním členům i nečlenům, OÚ na Malé Skále a sponzorům za dary. Poděkoval i za ocenění, které obdržel v loňském roce. Další poděkování směřovalo k J.Velemu a Z.Pivrncovi, za vyjímečný přístup k hasičině ohledně jejich aktivit. Po popřání všem a naději, že se již snad budeme setkávat bez omezení, byla schůze ukončena.

   Dodatek: i v rámci VH proběhla preventivní činnost, kdy byly rozdány letáky s např.: druhy sirén + doporučené chování občanů, použití hasících přístrojů, druhy mimořádných událostí atd…

zapsal 28.2.2022   Pivrnec Tomáš

Přihlášení

Online

Reklama