mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 12. 3. 2017 19:57 | Zveřejněno: 12. 3. 2017 19:57
Napsal velitel
11.-12.3.2017 se konala IV. Jablonecká hala Mladých hasičův běhu na 60 metrů. Na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na celé sportovní klání, kterého se i účastnili děti z Dalešic. www.firetv.cz

Vytvořeno: 12. 2. 2017 7:23 | Zveřejněno: 12. 2. 2017 6:24
Napsal T.P.

Zápis z Výroční Valné hromady SDH Mukařov,

konané 4.2.2017 v budově bývalé školy.

Přítomno: 13 členů             13 hostů                    2 členové omluveni

           

Výroční Valnou hromadu začal těsně po 15 hodině starosta Sboru Tomáš Pivrnec, přivítáním všech přítomných, zejména starosty Obecního úřadu Malá Skála Michala Reslera, starostek Tělocvičné i Tělovýchovné jednoty Sokol Hany Švermové a Radky Bartůňkové, zástupců SDH Dalešice Bohumila Taranta a Radka Roseho a zástupce SDH Líšný Mirka Hlaváče ml. .

            Po přivítání starosta Sboru požádal přítomné o uctění památky minutou ticha dvěma členům, kteří zemřeli. A to, dlouholetá členka, aktivní v soutěžích požárního sportu v 60-tých letech Anna Hlaváčová, a dlouholetý starosta Sboru František Hádek.

            V úvodu T.Pivrnec připomněl, že má naše organizace 20 členů, z toho 17 dospělých, a dle prezentace s počtem 13 členů je Valná hromada usnášeníschopná. Přítomné seznámil s programem schůze a nechal hlasovat o výborem navrženou návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Pivrnec, Jana Šäfrová a Miroslav Hlaváč st. . Ke složení návrhové komise nebyly při hlasování žádné výhrady a byla všemi hlasy odsouhlasena.

            Před daným programem bylo ještě po dohodě dodatečně zařazeno téma o požární nádrži. O této změně v programu bylo hlasováno, a taktéž byl odsouhlasen všemi přítomnými členy. Zprávy o dění v roce 2016 přiblížili Zdeněk Pivrnec (práce Sboru a na hasičské zbrojnici), Richard Hajný (činnost jednotky a soutěž Poslední hrejk) a Jana Šäfrová (Dětské odpoledne).

/jednotlivé zprávy jsou přílohou zápisu/

            Starosta SDH dále informoval o loňských odpracovaných hodinách pro SDH, jichž bylo 2506

na 57 akcích s průměrnou účastí 7 členů. V průměru je to víc než jedna akce týdně, ke kterým ještě patří výjezdy k zásahům a různá školení. Nečlenům také vysvětlil, že každý z jednotky musí projít

40-ti hodinovým školením + školení další: řidiči, motorové pily, velitelé a jejich zástupci, hospodáři,

a to většina aktivit jednotky ve svém volném čase a zdarma. Dále seznámil s čím dál větší kritikou z řad občanů, obzvlášť u zásahů.

            Následující zprávy o hospodaření Sboru přiblížila Lenka Nosková a zprávu revizní vypracova- nou Jaroslavem Velem, přednesl v zastoupení Miroslav Hlaváč st. .

            Vysvětlení k finanční zprávě měl Tomáš Pivrnec, jelikož se většinou položky týkaly vybavení klubovny, kde byla využita i celá dotace od Obecního úřadu ve výši 7 000,-Kč. Nárůst byl taktéž v administrativě, což obsahovalo i nákupy nových razítek a náklady nebyly zrovna malé. Vysoké náklady taktéž byly i na občerstvení při brigádách a výjezdech, ale již z principu to nemůžeme ovlivnit.

            Dalším bodem byla volba zástupců na VVH okrsku, která proběhne 25.2.2017. Účast starosty a velitele je předem dána, a dále byli navrženi zástupci: Lenka Nosková a Václav Bulva. Hlasování pro tyto delegáty bylo přijato, 3 hlasující se zdrželi.

            Starosta SDH dále přiblížil situaci ohledně Almanachu. Náš Sbor byl mezi prvními, který měl podklady zpracované, a to díky Michalu Vrbatovi, který nám poskytl historické fotografie a záznamům Zdeňka Pivrnce. Dík zde patří hlavně Tomášovi Pivrncovi, za obětování času a sílu se tomu věnovat. Námět a úctyhodná práce starosty Okrsku Jana Brabce, se ovšem nesetkává s absolutní podporou některých Sborů, což je z našeho pohledu veliká škoda.             

Nejdůležitějším bodem Valné hromady bylo konání Dětských odpolední. Tomáš Pivrnec zdůraznil, že tato akce nelze dělat v takovém počtu lidí jako do minulého roku. Nejde pouze o ten den konání akce, jak to každý vidí, ale jde hlavně o oslovení sponzorů, přípravu, zabezpečení, zajištění služeb, dohodu s obcí, s Kopisem, samotný průběh, a poté úklidy, vyúčtování sponzorům – každému zvlášť i s doložením fotografií, a v tom všem z větší části figurují pouze 4 členové. Starosta hasičů dále podotkl, pokud by se každý staral o svěřený úkol, a nechat na 3 lidech administrativní záležitosti, tak by nebyl problém pokračovat. Ovšem moc optimismu v tom vidět nebylo, už i z přístupu členů jednotky k pracem v SDH. Bohužel odezva členské základny byla minimální a závažnější návrhy neproběhly. Pokračování tématu bylo následně přesunuto do diskuse a byla vyhlášena krátká přestávka.

            Starosta Sboru po přestávce poděkoval veliteli Richardovi Hajnému za reprezentaci při rozhodování v soutěžích a za práci zastupitele Obce. Dále poděkoval Mirkovi Hlaváčovi, členovi jednotky v Líšném, za pomoc v závěru loňského roku při odklízení polomů A Martinovi Charvátovi za správu a vedení internetových stránek. Ty byly v loňském roce napadeny, takže musel vytvořit zcela nové. A v neposlední řadě padlo poděkování všem, kteří chodí hasičům pomáhat při různých akcích.

            Velitel jednotky Richard Hajný seznámil přítomné s plánem SDH na rok 2017, hlasování proběhlo bez námitek a v počtu 13 hlasů schváleno.

Tomáš Pivrnec dále upozornil na novinku ohledně vzdělávání, a tou je nový učební obor „Požární ochrana“ v Semilech. Je to čtyřletý obor s maturitou, s uplatněním v požární oblasti.

Velitel jednotky, a zároveň zastupitel OÚ, přiblížil opravy požární nádrže v loňském roce. Dále se s informacemi zapojil starosta Malé Skály Michal Resler a zdělil, že byli opraveny trhliny betono- vého pláště a kovových úchytů, též proběhlo repasování vypouštěcího šoupěte a zatrubnění výpusti přes soukromý pozemek Francových až do potoka. Také doplnil, že na rok 2017 je na požární nádrž uvolněno 200 000,-Kč a bude nově tažen přítok přes 2 soukromé pozemky (je již v jednání). Dále byly zakoupeny dlaždice na pás okolo nádrže ke snadnější údržbě, budou vyřešeny odtoky, odmaštění a nátěr. Dále podotkl, že se vše dělá stejným způsobem jako na Frýdštejně, kde koupaliště po opravě funguje bez problémů.

Diskuse:

            V úvodu diskuse proběhla kritika velitele jednotky k strojníkům, kteří nedělají svoji práci, a musí to za ně z větší části dělat on.

            Z hostů se prvně přihlásila starostka TcJ Sokol Hana Švermová, která poděkovala za pozvání

a reagovala na stejný problém, a to počet členů při brigádách a akcích, a též za problémy s administra- tivou. Poděkovala za spolupráci v loňském roce a přiblížila plán jejich organizace s pozváním na nejbližší akce: VVH TcJ a Mukařovský ples.

            Starostka TvJ Sokol Radka Bartůňková též poděkovala za pozvání a spolupráci při šipkách, přiblížila dění ohledně dětí a poděkovala za práce ohledně renovace požární nádrže. Jedna z připomínek směřovala i k Dětskému odpoledni, a to snížit hodnotu odměn pro děti, jelikož jsou příliš velké a tím děti ztrácejí motivaci. Záporně přiblížila průjezd nákladních vozů obcí, za což můžou navigace, a taktéž problém nebezpečně naváhlých stromů přes komunikaci směrem k Zelcům, prosba k SDH o prořez těchto stromů.

            Vysvětlení k prořezu těchto stromů měl velitel jednotky Richard Hajný, že to není možné, jelikož se nacházejí na soukromých pozemcích. Pokud strom spadne přes komunikaci, je možné ho rozřezat, poklidit stranou, aby nevzniklo další nebezpečí, ale vše zanechat na místě. Na to reagovala H.Švermová možností kdy je strom napaden či poškozen, může být pokácen. Opětovná reakce R.Hajného byla, že to není možné, jelikož se jedná o soukromé pozemky.

            K tomuto tématu se připojil i starosta OÚ Michal Resler, který dal za příklad, že někteří občané absolutně nereagují na výtky ohledně prořezu, a tyto větve či stromy vytváří problémy stejně jako těsná blízkost plotů u komunikací. Zde opětovně připomněl, že při těchto problémech nebude probíhat zimní údržba, jelikož není sníh kam odklízet.

            Ke slovu se dále přihlásil Jaroslav Hloušek, který poděkoval Michalovi Reslerovi za obnovu bývalého koupaliště. Bohumil Bryknar měl ještě připomínku k odtokům z nádrže, což bylo vysvětleno.

Josef Bartůněk poděkoval za pozvání a pochváli akce konané SDH.

            Zástupce SDH Líšný Mirek Hlaváč taktéž poděkoval za pozvání, popřál našemu Sboru hodně úspěchů a možnost setkat se na nějaké soutěži. Za SDH Dalešice předstoupil velitel jednotky Bohouš Tarant, který v úvodu pochválil náš Sbor za činnost a doporučil rozdělení prací mezi členy. Podotkl, že by byla velká škoda nechat zaniknout Dětská odpoledne, jelikož jsou v okolí v povědomí. Přiblížil práci hasičů v Dalešicích, jejich organizaci i práci s dětmi, která je pro nás příkladná.

           V dalším pokračování diskuse navrhl Radek Bartůněk obejít a zapojit rodiče do dění Dětského odpoledne, na což proběhla reakce již ze zkušenosti – že účast rodičů je pro většinu dětí odrazující.

            Závěrečná slova v diskusi patřila starostovi Obecního úřadu Michalovi Reslerovi. Ten i za SDH Malá Skála poděkoval za pozvání a popřál mnoho úspěchů v tomto roce. Poděkoval za podporu v hlasování ankety „Dobrovolní hasiči roku“, za OÚ poděkoval za činnost, zásahy, Dětské odpoledne, zimní úklidy zastávek a údržbu vodních zdrojů. Starosta dále vysvětlil obměnu nových razítek SDH a navýšení financí od OÚ. Vytkl též Sboru vlastní investice do výstroje a výzbroje, jelikož je to po dohodě záležitost Obecního úřadu.

            Starosta SDH Tomáš Pivrnec uznal chybu v našem účetnictví z hlediska neinformovanosti a poděkoval starostovi obce Michalovi Reslerovi za navýšení dotace pro letošní rok. Dále poděkoval všem za návrhy, připomínky a za přání. Za celý Sbor poděkoval Obecnímu úřadu, obzvlášť starostovi Michalovi Reslerovi za vstřícnost a podporu a za vysvětlení dění ohledně obce.

            Posledním hlasováním byl návrh usnesení z  VVH, které přednesl jednatel Sboru Zdeněk Pivrnec. Pro schválení usnesení bylo 12 členů, 1 se zdržel.

            V samotném závěru starosta SDH Tomáš Pivrnec poděkoval všem za účast a popřál pohodový letošní rok.

            Následně proběhlo občerstvení a placení členských příspěvků.

 

   zapsal 5.2.2017             Zdeněk Pivrnec

- jednatel SDH Mukařov

Vytvořeno: 7. 2. 2017 10:35 | Zveřejněno: 7. 2. 2017 9:36
Napsal admin

Do fotogalerie jsem umístil několik fotek z letošní valné hromady

Přihlášení

Online

Reklama